Monday 13 Aug Mon 13 Aug
Tuesday 14 Aug Tue 14 Aug
Wednesday 15 Aug Wed 15 Aug
Thursday 16 Aug Thu 16 Aug
Friday 17 Aug Fri 17 Aug
Saturday 18 Aug Sat 18 Aug
Sunday 19 Aug Sun 19 Aug
Abs & Hips 10:00 - 11:00 NIKOS ARGYROUDIS 
Ενόργανη-Ρυθμική 16:00 - 17:00  
 
 
Abs & Hips 18:00 - 19:00 NIKOS ARGYROUDIS 
Zumba™ 19:00 - 20:00 FILIANNA SITARENIOU 
Power Pump 20:00 - 21:00 NIKOS VARKARIS 
Pilates Mat 10:00 - 11:00 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΖΟΥΒΕΚΑ 
 
Ενόργανη-Ρυθμική 16:30 - 18:30  
 
 
 
Bikining Cardio 20:00 - 21:00 NIKOS ARGYROUDIS 
Power Pump 10:00 - 11:00 NIKOS ARGYROUDIS 
 
 
 
 
 
 
Pilates Plus 10:00 - 11:00 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΖΟΥΒΕΚΑ 
 
Ενόργανη-Ρυθμική 16:30 - 18:30  
 
 
 
 
Ubound 10:00 - 11:00 NIKOS ARGYROUDIS 
 
 
Ενόργανη-Ρυθμική 17:00 - 18:00