Monday 13 Aug Mon 13 Aug
Tuesday 14 Aug Tue 14 Aug
Wednesday 15 Aug Wed 15 Aug
Thursday 16 Aug Thu 16 Aug
Friday 17 Aug Fri 17 Aug
Saturday 18 Aug Sat 18 Aug
Sunday 19 Aug Sun 19 Aug
Pilates Studio 10:00 - 11:00 RIA KLIMI 
Pilates Studio 15:30 - 16:30 RIA KLIMI 
 
 
Aerial Yoga 19:30 - 20:30 NIKI AMYGDALOY 
Pilates Studio 20:30 - 21:30 RIA KLIMI 
Pilates Studio 10:00 - 11:00 RIA KLIMI 
 
 
Kickboxing - training 17:30 - 19:00  
HIIT 19:30 - 20:30 NIKOS VARKARIS 
Tabata 20:30 - 21:30 NIKOS VARKARIS 
Pilates Studio 10:00 - 11:00 RIA KLIMI 
Pilates Studio 15:30 - 16:30 RIA KLIMI 
 
 
Aerial Yoga 19:30 - 20:30 NIKI AMYGDALOY 
Pilates Studio 20:30 - 21:30 RIA KLIMI 
Pilates Studio 10:00 - 11:00 RIA KLIMI 
 
Kickboxing - training 17:00 - 18:30  
 
 
 
Pilates Studio 10:00 - 11:00 RIA KLIMI 
Pilates Studio 15:30 - 16:30 RIA KLIMI 
 
 
 
Pilates Studio 20:30 - 21:30 RIA KLIMI 
 
 
 
 
 
Kickboxing - training 20:30 - 22:00